Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia

W dniu 10 października br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia, w którym ze strony rządowej uczestniczyli:
- Pan Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia,
- Pan Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia,
- Pani Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Przedstawiciele Centrali NFZ.
W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele strony społecznej w osobach:
- Pani Marii Ochman – Przewodniczącej NSZZ „Solidarność”,
- Pani Wiesławy Taranowskiej Wiceprzewodniczącej OPZZ,
oraz reprezentanci Pracodawców RP i innych organizacji działających w ochronie zdrowia.
Do udziału w posiedzeniu Ministerstwo Zdrowia i strona społeczna zaprosili również nasze Stowarzyszenie, które reprezentował Prezes Zarządu Jerzy Szymańczyk.
Jednym z dwóch tematów, którym poświęcone było spotkanie dot. lecznictwa uzdrowiskowego i związanej z tą dziedziną ochrony zdrowia polityce państwa.
Uprzejmie informujemy, że w zakresie wnioskowanych przez nasze Stowarzyszenie zmian dot. wydłużenia terminu rozporządzenia ws. wymagań technicznych dla pomieszczeń i zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, uczestnicy spotkania otrzymali potwierdzenie, że Ministerstwo Zdrowia dokona nowelizacji przedmiotowych przepisów poprzez przesunięcie terminu dostosowawczego z 31.12.2016 r. co najmniej do 2018 roku.
Na spotkaniu poinformowano, że z inicjatywy Resortu Zdrowia został utworzony Zespół do spraw Uzdrowisk, który zostanie powołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia. W skład Zespołu zostali zaproszeni przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, którzy z ramienia UUP uczestniczyć będą w jego pracach. Zadaniem Zespołu będzie wypracowanie kierunkowych propozycji systemowych zmian w zakresie funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego, w tym nowelizacji lub zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Galeria
Załączniki
facebook