Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184

Powołanie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego

Powołanie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego

W dniu 6 grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności:
1) analiza obowiązujących przepisów prawa w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego celem wprowadzenia rozwiązań służących wyeliminowaniu dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych i aktualizacji przepisów uwzgledniających zmiany systemowe;
2) opracowanie propozycji rozwiązań w zakresach związanych z:
a) wymaganiami, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego,
b) prowadzeniem badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu,
c) kierowaniem i kwalifikowaniem pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,
d) procesem kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo na rehabilitację uzdrowiskową,
e) prowadzeniem czynności kontrolnych przez naczelnych lekarzy uzdrowisk.

Powołanie Zespołu, zakres przedmiotowy jego prac oraz wypracowanie przez Zespół rekomendacji, wniosków, dezyderatów dotyczących zmian popartych rzeczową, merytoryczną argumentacją mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przyszłego funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego i przedsiębiorców uzdrowiskowych.
W skład Zespołu powołani zostali przedstawiciele administracji rządowej (m.in. NFZ, MZ, AOTMiT), związków zawodowych, organizacji pozarządowych, przedstawiciel UUP w osobie Prezesa Zarządu Jerzego Szymańczyka oraz Konsultanci Krajowi w zakresie dziedzin medycyny wyszczególnionych w § 2 ww. Zarządzenia MZ.

Galeria
Załączniki
Zarządzenie MZ
facebook