Loading...
uup@suup.pl 606 611 769 501 674 404 603 701 184

O nas

STOWARZYSZENIE UNIA UZDROWISK POLSKICH

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich działa od 1998 r., jest organizacją pozarządową, jego członkami są osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność w sektorze ochrony zdrowia. Do Stowarzyszenia, na zasadach dobrowolności, należą m.in. największe Spółki uzdrowiskowe w kraju o różnej formie własności, powstałe w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa. W ramach swojej działalności statutowej, Stowarzyszenie brało udział w licznych konsultacjach społecznych i prawnych, dotyczących procesu legislacyjnego szeregu ustaw i rozporządzeń, mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego oraz podmiotów branży uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem ciągłego podnoszenia standardów leczenia pacjentów zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.


ISTOTNY CEL

Najistotniejszym celem realizowanym przez Stowarzyszenie jest działanie na rzecz pacjentów korzystających z tej formy leczenia, rozwoju polskich uzdrowisk, medycyny uzdrowiskowej oraz turystyki zdrowotnej, a także reprezentowanie interesów uzdrowisk wobec organów administracji państwowej, samorządów oraz instytucji ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Istotną sferą aktywności jest również promocja lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki uzdrowiskowej i uzdrowisk, m.in. współpraca z organizacjami rządowymi takimi jak POT i pozarządowymi w kraju i za zagranicą. Ponadto, jednym z celów UUP jest ochrona środowiska naturalnego, a zwłaszcza walorów klimatycznych, zasobów surowców leczniczych oraz dóbr kultury i obiektów służących uzdrowiskowej ochronie zdrowia.

DŁUGO TERMINOWE DZIAŁANIA

Stowarzyszenie od lat jest inicjatorem działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego i przedsiębiorców uzdrowiskowych, a tym samym na rzecz oraz w interesie pacjentów i kuracjuszy.


facebook